Obchodní podmínky

Obsah

I. Úvodní ustanovení

II. Uzavření kupní smlouvy - objednávka

III. Odstoupení od smlouvy

IV. Doprava zboží

V. Nákup zboží

VI. Odeslání objednávky

VII. Potvrzení objednávky a expedice zboží Příloha č. 1 - Vzorové odstoupení od smlouvy

VIII. Způsob platby a převzetí zboží

IX. Provozovatel

X. Řešení sporů

XI. Zabezpečení dat

XII. Ostatní ujednání

XIII. ReklamaceI. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kafesolo.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Kafe SOLO s.r.o., IČ 04636911. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů - kupujících).

II. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, potažmo reklamačním řádem a souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy.

Jedná se zejména o tyto případy:

 1. Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob v internetovém obchodě www.kafesolo.cz.
 2. Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
 3. Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.kafesolo.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

Místem doručení zboží je adresa doručení (případně fakturační, pokud je totožná), uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

III. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení, odzkoušení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, otevřeno, opotřebeno, neoriginálně zabaleno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady mohou dosáhnout i výše plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu Kafe SOLO s.r.o., u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno. Kompletní kontaktní údaje o prodávajícím jsou uvedené v bodě IX. těchto obchodních podmínek.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození, rozbalení, částečné spotřeby, neoriginální obal.

Náklady na vrácení a doručení zboží prodávajícímu nese kupující.

Vzorové odstoupení od smlouvy je součástí těchto obchodních podmínek.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, nebo e-mailem a ve lhůtách uvedených v  těchto obchodních podmínkách. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Dodání chybějícího množství zboží. Přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad zasílaný zároveň se zbožím) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu, nebo e-mailem o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží fyzicky předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
 12. o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

IV. Doprava zboží

Zboží je zasíláno prostřednictvím externího dopravce, kterým je kurýrní přepravní společnost či prostřednictvím České pošty, s.p.. Cena dopravy je uvedena v objednávce. Ceny dodání platí pouze na území České republiky, do zahraničí platí ceny dle platného ceníku přepravní společnosti.

Zboží je zasíláno zpravidla do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží dodat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad. Veškeré další požadavky vyřizujeme s našimi zákazníky individuálně. Expresní zásilky, speciální způsoby dodání, rozvoz po odběrových místech apod.

V. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.kafesolo.cz formou náhledů po jednotlivých kategoriích. Detail každého produktu obsahuje název, balení, cenu s DPH (případnou slevu, původní cenu), obrázek a popis.

Jak zakoupit zboží:

 1. Zvolením požadovaného balení kávy se upraví také cena produktu, pro zakoupení produktu je potřeba použít tlačítko "KOUPIT", tímto vložíte zboží do virtuálního košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a cena zboží v košíku.
 2. V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s cenou, počtem kusů, který lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu). Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně způsobu dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačním řádem je nutné odeslat objednávku ke zpracování.

Nákup prostřednictvím e-shopu www.kafesolo.cz  lze uskutečnit pouze na území České republiky.

Ceny zboží jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků vyjma nákladů na doručení zboží.

Veškeré podané objednávky v e-shopu jsou považovány za závazné.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.

Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

Každá objednávka získává unikátní číslo vedeny v systému k vyřízení objednávek.

Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni o stavu Vaší objednávky.

VI. Odeslání objednávky

Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné ve 3 kroku objednávku odeslat ke zpracování.

VII. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky.

V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo upravena.

VIII. Způsob platby / doprava a převzetí zboží

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky, převodem na účet, platba bankovní kartou. V případě u objednávky nad 1 000 Kč včetně DPH je doprava zdarma. Další možností je rozvoz zdarma u objednávky nad 1kg v případě dodání ve městě Čelákovice a blízkého okolí do 15 km. Objednané zboží budete hradit v hotovosti při předání zboží. Zásilka Vám bude doručena ihned po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. O odeslání zboží budete informováni emailem, případně telefonicky. Při převzetí zboží vždy zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud zjistíte, že přepravní obal je porušený, sdělte tuto informaci přímo řidiči případně při převzetí od pracovníka České pošty a.s. a zaznamenejte tuto skutečnost do „protokolu“ předání zboží, a pokud je to možné, pořiďte fotodokumentaci. V případě, že obal, ve kterém je zboží zabaleno je poškozený a tuto skutečnost zjistíte až po převzetí a rozbalení zásilky, písemně informujte přepravce a kupujícího do 3 pracovních dní, napište přesný popis a pokud je to možné pořiďte fotodokumentaci zboží bezprostředně po rozbalení.

IX. Provozovatel

Kafe SOLO s.r.o.

Provozovna: 250 88 Čelákovice

IČ 04636911X. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. Zabezpečení dat

Kafe SOLO s.r.o. si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím! Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Provozovna Kafe SOLO je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

XII. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.

Společnost Kafe SOLO s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.
Příloha č. 1 -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající:

Název a adresa provozovny Kafe SOLO s.r.o.

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího

Adresa, telefon, email kupujícího

Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- název zboží

- balení + počet ks

Příloha: fotodokumentace dodaného zboží, originály fakturačních dokladů